NunnaUuni bola ocenená za zníženie emisií čierneho uhlíka - Zobraziť viac

Ocenenie-za-zníženie-emisií

BIELY SNEH, ČISTÝ VZDUCH INOVAČNA SÚŤAŽ

Úvod

Ukázalo sa, že emisie a ich nežiadúci vplyv sú najvyššie v mestských oblastiach počas mrazivého počasia, keď vzniká najväčšia potreba dodatočného vykurovania.

Od roku 2000 sa spaľovanie dreva stalo dôležitým zdrojom dodatočného kúrenia počas vykurovacej sezóny. Drevo je hlavným zdrojom vykurovania až v 40% rodinných domov.

Takýto výskum ilustruje vysokú úroven emisií dymu z krbov. Krby sú výsledkom niekoľkých storočí výrobných zručností a skúseností používateľov. Materiály na stavbu krbov sú založené na skúsenostiach

minulosti; chýbajú však výskumné údaje o ich odolnostiach voči vysokým teplotám, tepelnej vodivosti, tepelnej rozťažnosti alebo tepelným akumulačným vlastnostiam.

sa pridali rošty, aby sa drevo spaľovalo efektívnejšie s dostatočným prívodom vzduchu. To však viedlo k zásadnému problému čiastočného spaľovania, ktoré postihuje takmer všetky krby.

Kultaisen_tulen_toimintaperiaate_ENG.jpg
hiukkaspaastokaaviot_ENG.jpg

POPIS PROBLÉMU

Väčšina krbov má tradičný rošt, ktorý umožnuje, aby všetok spaľovací vzduch vstupoval priamo pod drevo ako primárny vzduch. Plyny uvoľnované pri pyrolýze dreva preto horia

medzi polienkami naloženého dreva. Teplo horiaceho dreva urýchľuje splynovanie a necháva príliš málo spaľovacieho vzduchu na spaľovanie plynov.

nespálené plyny obsahujúce škodlivé emisie odchádzajú do komína. Okrem škodlivín berú si so sebou časť nevyužitého energetického potenciálu uloženého v drevoplyne, čím sa prispieva

plytvaniu s palivom. Spaľovanie sa nezlepší ani privádzaním sekundárneho vzduchu, pretože ten sa nemieša s horľavými plynmi uvoľnenými z dreva.

Uskutočnili sa preto pokusy na zlepšenie tohto problému. Ľuďom sa dal pokyn, aby zapálili ohen z vrchu naloženého dreva. Týmto spôsobom sa dá kontrolovať splynovanie len pri počiatočnej fáze horenia.

Akonáhle sa priloží následná dávka paliva na žeravú pahrebu, dostávame sa naspäť k problému s nedostatkom vzduchu na horenie vzniknutých plynov.

Podobne ako väčšina liatych materiálov, aj najbežnejší keramický materiál používaný v krboch je kategorizovaný ako izolátor, pokiaľ ide o jeho tepelné vlastnosti, vzhľadom na jeho nízku tepelnú vodivosť.

Takéto materiály nemôžu účinne viesť teplo zo spalín. Keď sa spaľovanie zintenzívnuje pridaním vzduchu cez rošt, rastie aj tepelný výkon. Ak je krb vyrobený z izolačného materiálu, ten nie je schopný uložiť

vzniknuté teplo a ono následné odchádza v podobe horúcich spalín do komína. To znižuje energetickú efektivitu palivového dreva, tým pádom vzniká potreba väčšieho množstva dreva, čo má opäť za následok vyššie emisie.

Riešenie

Riešením firmy NunnaUuni je kombinovať metódu " Zlatého Ohna"- čistého spaľovania s mastencom " Mammutti" . Začiatkom 90. rokov firma NunnaUuni začala rozsiahly výskum tepelných vlastností mastenca.

Výskum na konci desaťročia ukázal, že jemnozrnný, orientovaný magnezitový mastenec je vysoko tepelne odolný, odoláva teplotám spaľovacej komory.

Takýto výskum ilustruje vysokú úroven emisií dymu z krbov. Krby sú výsledkom niekoľkých storočí výrobných zručností a skúseností používateľov. Materiály na stavbu krbov sú založené na skúsenostiach

Znalosti a spoľahlivosť tohto ohnovzdorného mastenca vytvorili potenciál pre rozvoj spaľovacej technológie. Na prelome tisícročia bola výsledkom metóda čistého spaľovania " Zlatý ohen" .

Jeho čisté spaľovanie je založené na presnom riadení prúdenia vzduchu, ktoré poskytuje správne množstvo vzduchu na spaľovanie v rôznych stupnoch horenia. Použitím metódy " Zlatého Ohna" sa malé množstvo

spaľovacieho vzduchu privádza ako primárny vzduch cez medzery v rošte pod pahrebu, aby sa zachovalo stabilné splynovanie dreva. Väčšina spaľovacieho vzduchu je vedená ako sekundárny vzduch okolo a tesne

nad naložené drevo cez otvory v okrajoch roštu. Tento sekundárny vzduch zapáli plyny, ktoré vznikajú pri splynovaní dvera a tie následne horia pri vysokej teplote 800 - 1 200 ° C. Vďaka vysoko

tepelne odolnému a tepelne vodivému mastencu môžu byť spaľovacie komory NunnaUuni vyrobené z materiálu, ktorý efektívne uskladnujú teplo. Tepelná vodivosť mastenca Mammutti je viac ako päťnásobok

tepelnej vodivosti keramiky. Väčšina tepla generovaného týmto účinným spaľovaním je zachytené v spaľovacej kmore z mastenca Mammutti. To tiež znamená, že rovnaké množstvo tepla, ako vo väčšine moderných krbov,

je možné získať s menším množstvom dreva.

Kultaisen_tulen_toimintaperiaate_ENG.jpg
hiukkaspaastokaaviot_ENG.jpg

Výskumy ukazujú, že metóda "Zlatého Ohna" redukuje emisie čierneho uhlíka o 40% v porovnaní so všeobecne používanými roštami. Nižšie uvedený graf ilustruje zistenia štúdie o čiernom uhlíku v spalinách, ktorú realizoval Kuopio Univerzity Východného Fínska.

Testy vykonané v kalorimetrickom laboratóriu Fraunhoferovho inštitútu v Nemecku ukazujú, že ohnisko z mastenca Mammutti sa zohreje o 40% efektívnejšie ako ekvivalent tradičného keramického krbu rovnakej veľkosti. Výsledky testov sú uvedené nižšie.

Ako kombinovaný efekt rozdielov v čistote horenia a v úspore dreva, pece NunnaUuni vyrobený z mastenca Mammutti a používané metóde horenia "Zlatý Ohen", znižujú emisie čierneho uhlíka viac ako o polovicu

TRHY

Od roku 2000 používa firma NunnaUuni vo svojich produktoch metódu splynovania Golden Fire ("Zlatý Ohen"). Jej trhová oblasť zahŕna okrem Fínska aj 15 európskych krajín.

Viac ako polovica všetkých krbov NunnaUuni sa vyváža do krajín, kde sú normy čistého spaľovania vyššie ako vo Fínsku, a preto sa spaľovanie systémom "Zlatého Ohna" viac cení.

Napríklad domáce krby v Nemecku podliehajú norme EcoDesign od roku 2015. Tieto normy sa v ostatných krajinách Európy nebudú uplatnovať až do roku 2022.

Kultaisen_tulen_toimintaperiaate_ENG.jpg

Comments

Leave your comment